Skip to main content

برای میلیون ها نفر در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تغییرات آب و هوایی به معنای سیل، خشکسالی و طوفان های مکرر و شدید است که هر ساله تا 90 درصد از همه بلایای طبیعی به حساب می آید. این امر می تواند به سرعت به بحران غذا و تغذیه منجر شود. در دهه گذشته، تقریبا نیمی از عملیات اضطراری و بازیابی برنامه جهانی غذا در واکنش به بلایای مرتبط با آب و هوا، با هزینه 23 میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان جهان در معرض شوک های آب و هوایی قرار دارند، ریشه کن کردن گرسنگی، نیاز به تلاش های جسورانه برای آماده سازی، پاسخ و بازیابی وجود دارد. با شکست این مورد، برآورد شده است که خطر ابتلا به گرسنگی و سوء تغذیه تا 2050 می تواند تا 20 درصد افزایش یابد.

برای حمایت از کشورها و جوامع آسیب پذیر، برنامه جهانی غذا تجزیه و تحلیل هایی را ارائه می دهد که نشان دهنده ارتباط بین امنیت غذایی و خطرات آب و هوایی وهمچنین تاثیر فعلی و آینده تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و تغذیه است. این امر کمک می کند تا مشخص شود کدام جوامع بیشترین خطر را متحمل می شوند و سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی را با برنامه هایی از جمله برنامه های کمک غذایی که باعث ایجاد انعطاف پذیری و کاهش گرسنگی می شود، مطلع می سازد. نقشه آسیب پذیری غذا و تغییرات آب و هوایی، که توسط برنامه جهانی غذا و دفتر مت بریتانیا تهیه شده است، اهمیت اقدام فوری را برای افزایش انطباق تغییرات اقلیمی و تلاش برای کاهش بیشتر افراد با ناامن غذایی را نشان می دهد.

برنامه جهانی غذا، با همکاری شرکای خود یکپارچه سازی انواع فن آوری ها، خدمات و ابزار را تشویق می کند تا بهتر بتوانند جوامع را برای انطباق با اثرات تغییرات اقلیمی آماده سازند. این امور می تواند شامل تنوع معیشت، حفاظت از دارایی ها، درآمد و محصولات با بیمه و دسترسی به خدمات مالی؛ بهبود دسترسی به بازار؛ و بازسازی زمین شود. این امر همچنین به معنای همکاری با دولت هاست تا اطمینان حاصل شود که این ابتکارات میتواند در سیستمهای ملی شامل هشدارهای اولیه، حفاظت اجتماعی و مکانیزم های مالی و بیمه گنجانده شود.

کمک به افراد و کشورهایی با ناامنی غذایی زیاد برای کاهش تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و تغذیه، از طریق طرح هایی مانند صندوق تسریع در برابر تهدیدات غذایی و رفع موانع روستایی، بخشی جدایی ناپذیر ازفعالیت برنامه جهانی غذا برای اجرای توافقنامه پاریس  است.

14.5 میلیون
نفر در 58 کشور از طریق کاهش خطر بلایا، تغییرات اقلیمی و یا فعالیت های مقاوم سازی در سال 2015 کمک رسانی شدند
700,000
نفر از فعالیت های انطباق پذیری با تغییرات اقلیمی توسط برنامه جهانی غذا بهره مند شدند
40%
از عملیات برنامه جهانی غذا در پنج سال گذشته شامل فعالیت هایی برای کاهش خطر بلایا و ایجاد انعطاف پذیری بوده است

ایجاد انعطاف پذیری در تغییرات اقلیمی برای جهانی بدون گرسنگی