Skip to main content

دولت ها شرکای اصلی برنامه جهانی غذا هستند. این آژانس در هر مرحله از روند برنامه ریزی، با مقامات ملی و محلی مشورت می کند.

این سازمان ممکن است در مواردی غذا و در بعضی موارد، مهارت فنی و تدارکاتی را فراهم کند، اما پروژه های آن همیشه نیازمند حمایت کامل و مشارکت دولت هاست. در نهایت، این دولت ها هستند که باید مداخله برنامه جهانی غذا را در موارد اضطراری یا پروژه های توسعه درخواست کنند، بنابراین فعالیت های این دفتر باید با برنامه ملی کشورها سازگاری داشته باشد. 

با این حال، در اغلب موارد، دولت ها قبل از تهیه برنامه های پیشگیری از بحران و یا درخواست کمک های توسعه ای، با دفاتر کشوری برنامه جهانی غذا مشورت می کنند.

برای کامل کردن نقش خود؛ برنامه جهانی غذا اقدامات لازم برای اطمینان از این که پس از اتمام پروژه دولت ها می توانند آن را در راستای اهداف اولیه ادامه می دهند را انجام می دهد.

تنها در شرایط استثنایی، مانند بحران های پیچیده، زمانی که مقامات ملی ممکن است کنترل قلمرو خود را از دست داده باشند، برنامه جهانی غذا بدون دعوت دولت و تنها پس از درخواست ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، می تواند کمک کند.